preskoči na sadržaj
Vijesti

SREDNJA ŠKOLA „IVAN SELJANEC“ KRIŽEVCI RASPISUJE NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG UČITELJA KUHARSTVA (PRAKTIČNA NASTAVA)

Za tekst natječaja kliknuti na opširnije


SREDNJA ŠKOLA „IVAN SELJANEC“ KRIŽEVCI

Trg Sv. Florijana 14 b

48260  K RI Ž E V CI

 

Klasa: 602-03-/18-01/733

Urbroj:  2137-55-18-1

Križevci,  4.10.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)  Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci dana 3. 10. 2018. raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

1. Stručni učitelj kuharstva (praktična nastava) ,na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i ponovljenog natječaja, a najkasnije do 31.8.2019.,  nepuno radno vrijeme na 15 sati nastave tjedno odnosno 21 sat ukupno tjedno radno vrijeme-1 izvršitelj.

 

UVJETI:

propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 86/12., 94/13. i 152/14., 7/17,68/18)

 

i

 

Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.) 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-životopis,

-domovnicu,

-dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,

-dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se eventualno koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj  pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo  i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovim njihovih obitelji  (NN br. 121/17, dalje u tekstu: Zakon) dužni su  osim dokaza o ispunjavanju traženih  uvjeta,  prilikom prijave na natječaj pozvati se na pravo prednosti te slijediti odredbe Zakona  glede prilaganja potrebne dokumentacije.

Upute o navedenom nalaze se na linku:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave s neovjerenim preslikama natječajne dokumentacije dostaviti  u roku od 8 dana od dana objave natječaja  poštom na adresu: Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg sv. Florijana 14 b, 48260 Križevci uz naznaku „za natječaj-stručni učitelj kuharstva“. Natječaj je objavljen 4.10.2018. na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole.

 

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci.

Od kandidata ili kandidatkinje čija prijava bude prihvaćena, prije sklapanja ugovora o radu, bit će zatraženo da priloži izvornike ili ovjerene preslike dokumenata.

 

Ravnateljica:

Gordana Juran-Ratković, prof.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Zdravko Poharc   datum: 4. 10. 2018.

Tražilica

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Arhiva dokumenata

Zanimljivo

     

 

preskoči na navigaciju