preskoči na sadržaj
Natječaji za radna mjesta

Natječaji za radna mjesta- od 4.2.2021. do 12.2.2021.

Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta u sektoru Promet i logistika:

 

 

Nastavnik-ca praktične nastave (za zanimanje tehničar cestovnog prometa) (nepuno radno vrijeme od 4 sata nastave tjedno, odnosno 7 sati ukupnog radnog vremena tjedno, određeno radno vrijeme, zamjena– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdf; preuzmi kao MS Word doc)

 

Nastavnik-ca propisa u cestovnom prometu (nepuno radno vrijeme od 2 sata nastave tjedno, odnosno 4 sata ukupnog radnog vremena tjedno, određeno radno vrijeme, zamjena– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdf; preuzmi kao MS Word doc)

 

Nastavnik-ca cestovnih vozila (nepuno radno vrijeme od 2 sata nastave tjedno, odnosno 4 sata ukupnog radnog vremena tjedno, određeno radno vrijeme, zamjena– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdf; preuzmi kao MS Word doc)

 

Nastavnik-ca prijevoza tereta, prometne tehnike (nepuno radno vrijeme od 7 sati nastave tjedno, odnosno 13 sati ukupnog radnog vremena tjedno, određeno radno vrijeme, zamjena– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdf; preuzmi kao MS Word doc)

 

Detalje o svakom natječaju možete vidjeti preuzimanjem dokumenta u pdf ili MS Word docx formatu.

Svi natječaji vrijede od 4.2.2021. do 12.2.2021.

  :: opširnije :: 


objavio: Antun Martinović  datum: 4. 2. 2021. 10:23

Natječaji za radna mjesta- od 1.2.2021. do 9.2.2021.

Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci raspisuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

Nastavnik-ca elemenata strojeva i protoka, elemenata strojeva i konstruiranja, osnova automatizacije, tehnologije strojobravarije (nepuno radno vrijeme od 10 sati nastave tjedno, odnosno 18 sati ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdf; preuzmi kao MS Word doc)

Nastavnik-ca građevinskih materijala (nepuno radno vrijeme od 2 sata nastave tjedno, odnosno 4 sata ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdfpreuzmi kao MS Word doc)

Nastavnik-ca keramičarskih i oblagačkih radova (nepuno radno vrijeme od 4 sata nastave tjedno, odnosno 7 sati ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdfpreuzmi kao MS Word doc)

Nastavnik-ca matematike (puno radno vrijeme, određeno radno vrijeme, zamjena– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdfpreuzmi kao MS Word doc)

Nastavnik-ca osnova tehničkih materijala, osnova tehničke mehanike i tehnologije strojarskih instalacija (nepuno radno vrijeme od 6 sati nastave tjedno, odnosno 11 sati ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdfpreuzmi kao MS Word doc)

Nastavnik-ca osnova trgovačkog prava (nepuno radno vrijeme od 2 sata nastave tjedno, odnosno 4 sata ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdfpreuzmi kao MS Word doc)

Nastavnik-ca poznavanja robe (nepuno radno vrijeme od 6 sati nastave tjedno, odnosno 11 sati ukupnog radnog vremena tjedno,neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdfpreuzmi kao MS Word doc)

Nastavnik-ca strojarskih tehnologija (nepuno radno vrijeme od 8 sati nastave tjedno, odnosno 15 sati ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdfpreuzmi kao MS Word doc)

Nastavnik-ca tehničkih materijala, tehničke mehanike i elemenata strojeva (nepuno radno vrijeme od 12 sati nastave tjedno, odnosno 22 sata ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdfpreuzmi kao MS Word doc)

Nastavnik-ca tehničkog crtanja (nepuno radno vrijeme od 4 sata nastave tjedno, odnosno 7 sati ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdfpreuzmi kao MS Word doc)

Nastavnik-ca tehnika motornih vozila, tehnologije održavanja vozila (nepuno radno vrijeme od 4 sata nastave tjedno, odnosno 7 sati ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdfpreuzmi kao MS Word doc)

Nastavnik-ca trgovinskog poslovanja, marketinga,prezentacijskih vještina (nepuno radno vrijeme od 7 sati nastave tjedno, odnosno 13 sati ukupnog radnog vremena tjedno,neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdfpreuzmi kao MS Word doc)

Nastavnik-ca tehnologije zidarski radova (nepuno radno vrijeme od 2 sata nastave tjedno, odnosno 4 sata ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica) (preuzmi kao pdfpreuzmi kao MS Word doc)

Detalje o svakom natječaju možete vidjeti preuzimanjem dokumenta u pdf ili MS Word docx formatu..

Svi natječaji vrijede od 1.2.2021. do 9.2.2021.

  :: opširnije :: 


objavio: Zoran Kovač  datum: 1. 2. 2021. 15:21
 


NATJEČAJI

Stranica za objavu natječaja za prijam u radni odnos u Srednjoj školi "Ivan Seljanec" Križevci.


Na temelju članka 127. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj:87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i članka 81. Statuta Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci Školski odbor Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci raspisuje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće nužne uvjete:

1.1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij.

1.2. da ima položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
1.3. koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak zbog počinjenja kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
1.4. da ima najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje su obvezni priložiti (originale ili ovjerene preslike od strane javnog bilježnika):

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu,
 • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate/kinje obveznike stjecanja pedagoških kompetencija),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (za kandidate/kinje za koje postoji zakonska obveza polaganja stručnog ispita) odnosno dokaz da je kandidat/kinja oslobođen/a polaganja stručnog ispita,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrda poslodavca o vrsti i trajanju radnog odnosa),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) ne starije od 15 dana od objave natječaja,
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 15 dana od objave natječaja),
 • pisanu suglasnost kandidata/kinje prema kojoj Škola može pribaviti uvjerenje o podatcima iz kaznene evidencije kao dokaz da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • program rada za mandatno razdoblje (program rada sadržava aktivnosti, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u sljedećem mandatnom razdoblju)

Sukladno zakonskim odredbama i odredbama Statuta Škole vrednovati će se sljedeće dodatne kompetencije kandidata/kinja: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
Kandidati/kinje koji imaju tražene dodatne kompetencije trebaju priložiti dokaze o istima i to:

 • za poznavanje stranog jezika: (stupanj prema Zajedničkom  europskom  referentnom okviru za jezike) svjedodžba ili druga  isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga isprava,
 • za osnovne digitalne vještine: uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga  isprava
 • za iskustvo rada na projektima: potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata

 

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. broj: 121/17.) dužni su dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata/kinja prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati/kinje podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe obaju spolova.

Ravnatelj/ica se imenuje na pet (5) godina.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja natječaja u Narodnim novinama i mrežnim stranicama škole.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom originalu ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, prijave koje nisu vlastoručno potpisane, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu škole: Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg svetog Florijana 14 b, 48260 Križevci, za Školski odbor, s naznakom: „ponuda za ravnatelja – ne otvaraj“.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 003-05/19-01/11
URBROJ: 2137-55-19-2

Predsjednica Školskog odbora
Sandra Kamenarić, prof.

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama i mrežnim stranicama škole dana 11.12.2019.

Predsjednica Školskog odbora
Sandra Kamenarić,prof. 

Tekst natječaja u pdf formatu možete preuzeti ovdje.


Obavijest kandidatima natječaja objavljenog 5.11.2019.- nastavnik ekonomske skupine predmeta (m/ž)

Povjerenstvo Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci za vrednovanje kandidata natječaja objavljenog 5.11.2019. godine, za radno mjesto „nastavnik ekonomske skupine predmeta (m/ž),neodređeno,puno radno vrijeme utvrdilo je popis kandidata koji ostvaruju pravo pristupa pisanom testiranju sukladno uvjetima natječaja.

Pisano testiranje održati će se dana 3.12.2019. (utorak) u zgradi Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg svetog Florijana 14b, Križevci, u višenamjenskoj dvorani na 2. katu, u 11.30 sati.

Pisanom testiranju imaju pravo pristupiti te se na isto pozivaju kandidati:

RBR.

Kandidat

1.

Ina Martinez

2.

Dijana Čabrajić Dušak

3.

Ana Sabolić

4.

Anita Skvaža

5.

Mario Bogdanović

6.

Suzana Ivanček

Izvori za pripremu su:

Komorčec, M.; Šipušić Jurić J.: Strukovne vježbe 1, Birotehnika CDO-Zagreb, Zagreb, 2009.
Komorčec, M.; Šipušić Jurić J.: Strukovne vježbe 2, Birotehnika CDO-Zagreb, Zagreb, 2009.
Đurđević, S.: Poduzetništvo 2, Školska knjiga, 2008., Zagreb
Đurđević, S.: Poduzetništvo 1, Školska knjiga, 2007., Zagreb
Pivac, S.; Šego, B.:Statistika, udžbenik za srednje strukovne škole; Alka script, Zagreb, 2014.
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 112/10, 82/19)

Kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju više se ne smatra kandidatom.

v.d.ravnatelja

Gordana Juran-Ratković, prof.

Cjelovit tekst obavijesti možete preuzeti na ovoj poveznici kao dokument u pdf formatu.


 

Natječaji za radna mjesta
Radno mjesto Poveznica na cjeloviti tekst natječaja u pdf formatu

Nastavnik osnova elektrotehnike i elektronike (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 2 sata ukupnog radnog vremena tjedno, određeno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a najkasnije do 31.8.2020.– 1 izvršitelj

Nastavnik osnova elektrotehnike i elektronike (m/ž)
Nastavnik engleskog jezika (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 13 sati ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj Nastavnik engleskog jezika (m/ž)
Nastavnik etike (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 4 sata ukupnog radnog vremena tjedno, određeno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a najkasnije do 31.8.2020.– 1 izvršitelj Nastavnik etike (m/ž)
Nastavnik matematike (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 24 sata ukupnog radnog vremena tjedno, određeno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a najkasnije do 31.8.2020.– 1 izvršitelj Nastavnik matematike (m/ž)
Nastavnik osnova trgovačkog prava (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 4 sati ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj Nastavnik osnova trgovačkog prava (m/ž)
Nastavnik povijesti (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 18 sati ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj Nastavnik povijesti (m/ž)
Nastavnik praktične nastave (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 4 sata ukupnog radnog vremena tjedno, određeno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a najkasnije do 31.8.2020.– 1 izvršitelj Nastavnik praktične nastave (m/ž)
Nastavnik prometne skupine predmeta (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 18 sati ukupnog radnog vremena tjedno, određeno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a najkasnije do 31.8.2020.– 1 izvršitelj Nastavnik prometne skupine predmeta (m/ž)
Nastavnik prve pomoći u cestovnom prometu (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 2 sata ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj Nastavnik prve pomoći u cestovnom prometu (m/ž)
Nastavnik psihologije (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 4 sata ukupnog radnog vremena tjedno, određeno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a najkasnije do 31.8.2020.– 1 izvršitelj Nastavnik psihologije (m/ž) 
Suradnik u nastavi tekstila (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 19 sati ukupnog radnog vremena tjedno, određeno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a najkasnije do 31.8.2020.– 1 izvršitelj Suradnik u nastavi tekstila (m/ž)
Nastavnik talijanskog jezika (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 10 sati ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj Nastavnik talijanskog jezika (m/ž) 
Nastavnik stručnih predmeta iz građevinarstva (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 11 sati ukupnog radnog vremena tjedno, određeno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a najkasnije do 31.8.2020.– 1 izvršitelj Nastavnik stručnih predmeta iz građevinarstva (m/ž)
Nastavnik njemačkog jezika (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 15 sati ukupnog radnog vremena tjedno, neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj Nastavnik njemačkog jezika (m/ž)

SREDNJA ŠKOLA „IVAN SELJANEC“ KRIŽEVCI
Trg Sv. Florijana 14 b
48260  K RI Ž E V CI

KLASA: 602-03/19-01/768
URBROJ: 2137-55-19-01
Križevci, 5.11.2019.

Na temelju članka 107. stavka 1. i 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi „Ivan Seljanec“ Križevci (Klasa: 003-05/19-01/6, Urbroj: 2137-55-19-03), Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg sv. Florijana 14 b, Križevci, dana 5. 11. 2019. raspisuje      

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos za radno mjesto:

Nastavnik francuskog jezika (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 20 sati ukupnog radnog vremena tjedno, određeno radno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad– 1 izvršitelj

Uz prijavu treba priložiti:
-          životopis
-          domovnica (neovjerena preslika)
-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi/zvanju (neovjerena preslika)
-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci

Uvjeti natječaja:

-          prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96, 80/99).
-          nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

Mjesto rada je u Križevcima.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).

Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze, odnosno svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavkom 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(„Narodne novine“ broj 121/17.)  – poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja će s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati razgovor (intervju). Razgovorom (intervjuom) Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja
Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom.
Datum i vrijeme razgovora (intervjua) biti će objavljeni na mrežnoj stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci (www.ss-iseljanec-kc.skole.hr).

Prijave na natječaj potrebno je dostaviti preporučeno poštom ili osobno (u zatvorenoj kuverti) s naznakom „ZA NATJEČAJ-FRANCUSKI JEZIK“, na adresu: 
Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg Sv. Florijana 14 b, 48260 Križevci.

Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci u zakonskom roku (www.ss-iseljanec-kc.skole.hr).

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen 5.11.2019. godine.

v.d. RAVNATELJA:
Gordana Juran Ratković, prof

Tekst natječaja u pdf formatu možete preuzeti OVDJE


SREDNJA ŠKOLA „IVAN SELJANEC“ KRIŽEVCI
Trg Sv. Florijana 14 b
48260  K RI Ž E V CI

KLASA: 602-03/19-01/767
URBROJ: 2137-55-19-01

Križevci, 5.11.2019.

Na temelju članka 107. stavka 1. i 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi „Ivan Seljanec“ Križevci (Klasa: 003-05/19-01/6, Urbroj: 2137-55-19-03), Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg sv. Florijana 14 b, Križevci, dana 5. 11. 2019. raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos za radno mjesto:

Nastavnik hrvatskog jezika (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 16 sati ukupnog radnog vremena tjedno, određeno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a najkasnije do 31.8.2020.– 1 izvršitelj

Uz prijavu treba priložiti:
-          životopis
-          domovnica (neovjerena preslika)
-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi/zvanju (neovjerena preslika)
-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci

Uvjeti natječaja:

-          prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96, 80/99).
-          nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

Mjesto rada je u Križevcima.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).

Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze, odnosno svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavkom 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(„Narodne novine“ broj 121/17.)  – poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja će s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati razgovor (intervju).
Razgovorom (intervjuom) Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja
Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom.
Datum i vrijeme razgovora (intervjua) biti će objavljeni na mrežnoj stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci (www.ss-iseljanec-kc.skole.hr).

Prijave na natječaj potrebno je dostaviti preporučeno poštom ili osobno (u zatvorenoj kuverti) s naznakom „ZA NATJEČAJ-HRVATSKI JEZIK-ODREĐENO“, na adresu: 
Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg Sv. Florijana 14 b, 48260 Križevci.

Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci u zakonskom roku (www.ss-iseljanec-kc.skole.hr).

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen 5.11.2019. godine.

v.d. RAVNATELJA:
Gordana Juran Ratković, prof

Tekst natječaja u pdf formatu možete preuzeti OVDJE


SREDNJA ŠKOLA „IVAN SELJANEC“ KRIŽEVCI
Trg Sv. Florijana 14 b
48260  K RI Ž E V CI

KLASA: 602-03/19-01/766
URBROJ: 2137-55-19-01
Križevci, 5.11.2019.

Na temelju članka 107. stavka 1. i 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi „Ivan Seljanec“ Križevci (Klasa: 003-05/19-01/6, Urbroj: 2137-55-19-03), Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg sv. Florijana 14 b, Križevci, dana 5. 11. 2019. raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos za radno mjesto:

Nastavnik hrvatskog jezika (m/ž) – puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, određeno radno vrijeme (zamjena za v.d. ravnatelja) – 1 izvršitelj

Uz prijavu treba priložiti:
-          životopis
-          domovnica (neovjerena preslika)
-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi/zvanju (neovjerena preslika)
-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci

Uvjeti natječaja:

-          prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96, 80/99).
-          nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

Mjesto rada je u Križevcima.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).

Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze, odnosno svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavkom 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(„Narodne novine“ broj 121/17.)  – poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja će s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati razgovor (intervju). Razgovorom (intervjuom) Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja
Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom.
Datum i vrijeme razgovora (intervjua) biti će objavljeni na mrežnoj stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci (www.ss-iseljanec-kc.skole.hr).

Prijave na natječaj potrebno je dostaviti preporučeno poštom ili osobno (u zatvorenoj kuverti) s naznakom „ZA NATJEČAJ-HRVATSKI JEZIK-ZAMJENA“, na adresu: 
Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg Sv. Florijana 14 b, 48260 Križevci.

Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci u zakonskom roku (www.ss-iseljanec-kc.skole.hr).

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen 5.11.2019. godine.

v.d. RAVNATELJA:
Gordana Juran Ratković, prof

Tekst natječaja u pdf formatu možete preuzeti OVDJE

SREDNJA ŠKOLA „IVAN SELJANEC“ KRIŽEVCI
Trg Sv. Florijana 14 b
48260  K RI Ž E V CI

KLASA: 602-03/19-01/765
URBROJ: 2137-55-19-01
Križevci, 5.11.2019.

Na temelju članka 107. stavka 1. i 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi „Ivan Seljanec“ Križevci (Klasa: 003-05/19-01/6, Urbroj: 2137-55-19-03), Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg sv. Florijana 14 b, Križevci, dana 5. 11. 2019. raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos za radno mjesto:

Nastavnik ekonomske skupine predmeta (m/ž) – puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj

Uz prijavu treba priložiti:
-          životopis
-          domovnica (neovjerena preslika)
-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi/zvanju (neovjerena preslika)
-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci

Uvjeti natječaja:
-          prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08,

86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96, 80/99).

-          nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

Mjesto rada je u Križevcima.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).

 

Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze, odnosno svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavkom 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(„Narodne novine“ broj 121/17.)  – poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata će za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provesti pisano testiranje.
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja će s kandidatima koji zadovolje na pisanom testiranju održati razgovor (intervju).
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja
Kandidat koji ne pristupi testiranju i/ili intervjuu (ukoliko na intervju stekne pravo) više se ne smatra kandidatom.
Pravni izvori za pripremu kandidata te datum i vrijeme testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci (www.ss-iseljanec-kc.skole.hr) najmanje 5 dana prije dana testiranja.

Prijave na natječaj potrebno je dostaviti preporučeno poštom ili osobno (u zatvorenoj kuverti) s naznakom „ZA NATJEČAJ-EKONOMSKI PREDMETI-NEODREĐENO“, na adresu: 
Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg Sv. Florijana 14 b, 48260 Križevci.

Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci u zakonskom roku (www.ss-iseljanec-kc.skole.hr).

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen 5.11.2019. godine.

v.d. RAVNATELJA:
Gordana Juran Ratković, prof

Tekst natječaja u pdf formatu možete preuzeti OVDJE

TražilicaKalendar
« Ožujak 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju