preskoči na sadržaj
Vijesti

SREDNJA ŠKOLA „IVAN SELJANEC“ KRIŽEVCI RASPISUJE NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK/CA OSNOVA TURIZMA

Za tekst natječaja kliknuti na opširnije


SREDNJA ŠKOLA „IVAN SELJANEC“ KRIŽEVCI

Trg Sv. Florijana 14 b

48260  K RI Ž E V CI

 

Klasa: 602-03-/18-01/732

Urbroj:  2137-55-18-1

Križevci,  4.10.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)  Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci dana 3. 10. 2018. raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

1. Nastavnik/nastavnica osnova turizma, na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i

ponovljenog natječaja, a najkasnije do 31.8.2019.,  nepuno radno vrijeme na 2 sata nastave tjedno odnosno 4 sata ukupno tjedno radno vrijeme-1 izvršitelj.

 

UVJETI:

propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 86/12., 94/13. i 152/14., 7/17,68/18)

 

i

 

Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.)  

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-životopis,

-domovnicu,

-dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,

-dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se eventualno koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj  pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo  i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovim njihovih obitelji  (NN br. 121/17, dalje u tekstu: Zakon) dužni su  osim dokaza o ispunjavanju traženih  uvjeta,  prilikom prijave na natječaj pozvati se na pravo prednosti te slijediti odredbe Zakona  glede prilaganja potrebne dokumentacije.

Upute o navedenom nalaze se na linku:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave s neovjerenim preslikama natječajne dokumentacije dostaviti  u roku od 8 dana od dana objave natječaja  poštom na adresu: Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg sv. Florijana 14 b, 48260 Križevci uz naznaku „za natječaj-osnove turizma“. Natječaj je objavljen  4.10.2018. na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole.

 

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci.

Od kandidata ili kandidatkinje čija prijava bude prihvaćena, prije sklapanja ugovora o radu, bit će zatraženo da priloži izvornike ili ovjerene preslike dokumenata.

 

Ravnateljica:

Gordana Juran-Ratković, prof.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Zdravko Poharc   datum: 4. 10. 2018.

Tražilica

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Arhiva dokumenata

Zanimljivo

     

 

preskoči na navigaciju