preskoči na sadržaj
Vijesti

RASPISAN NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS ZA RADNO MJESTO POMOĆNIKA U NASTAVI - ZAMJENA

Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci dana 28. 10. 2019. raspisuje natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto pomoćnika/ce u nastavi (zamjena). Tekst natječaja u potpunosti može se naći pod opširnije, a poveznice do dokumenata ovdje. (.pdf, .doc)


SREDNJA ŠKOLA „IVAN SELJANEC“ KRIŽEVCI

Trg Sv. Florijana 14 b

48260  K RI Ž E V CI

 

KLASA: 602-03/19-01/757

URBROJ: 2137-55-19-01

Križevci, 28. 10. 2019.

 

Na temelju članka 99. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), a u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci dana 28. 10. 2019. raspisuje

                              

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos za radno mjesto:

 

Pomoćnik u nastavi (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 35 sati tjedno, određeno radno vrijeme, zamjena (najkasnije do 30.6.2020.) – 1 izvršitelj

 

Uz prijavu treba priložiti:

-          životopis

-          domovnica (neovjerena preslika)

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi/zvanju (neovjerena preslika)

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede

           zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u   

           osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci

 

Uvjeti natječaja:

-          završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

-          nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o

           odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10,

           105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

 

Dodatnu prednost će imati osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju.

 

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Križevci  i na mrežnim stranicama Škole.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze, odnosno svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu iz kojih se vidi navedeno pravo.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavkom 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(„Narodne novine“ broj 121/17.)  – poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora.
 

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor (intervju).

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja

Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom.

Točan sadržaj, datum i vrijeme razgovora s kandidatima biti će objavljen na mrežnoj stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci (www.ss-iseljanec-kc.skole.hr) u roku 5 radnih dana od dana završetka roka za podnošenje prijava na natječaj

 

Nakon odabira kandidata slijedi edukacija odnosno Program uvođenja u rad (ako je izabran pomoćnik koji po prvi put ulazi u sustav).


Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti preporučeno poštom ili osobno (u zatvorenoj kuverti) s naznakom „ZA NATJEČAJ-POMOĆNIK U NASTAVI“, na adresu: 
Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg Sv. Florijana 14 b, 48260 Križevci.

 

Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
 

Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci u zakonskom roku.

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 28.10.2019. godine.
 

 

 

 

                                                                                                           v.d. RAVNATELJA:

                                                                                                   Gordana Juran Ratković, prof

 

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Antun Martinović   datum: 28. 10. 2019.

TražilicaKalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju