preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj za prijam u radni odnos Nastavnik strojarske skupine predmeta (m/ž)

Na temelju članka 107. stavka 1. i 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi „Ivan Seljanec“ Križevci (Klasa: 003-05/19-01/6, Urbroj: 2137-55-19-03), Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg sv. Florijana 14 b, Križevci, dana 10.3.2020. raspisuje

N a t j e č a j
Za prijam u radni odnos za radno mjesto:

Nastavnik strojarske skupine predmeta (m/ž) – puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj


Uz prijavu treba priložiti:

-          životopis
-          dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana)
-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi/zvanju (neovjerena preslika)
-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci

Uvjeti natječaja:

-          prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96, 80/99).
-          nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19).

Mjesto rada je u Križevcima.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19).

Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze, odnosno svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavkom 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(„Narodne novine“ broj 121/17.)  – poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj  poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja će s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati razgovor (intervju). Razgovorom (intervjuom) Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja

Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom.

Datum i vrijeme razgovora (intervjua) biti će objavljeni na mrežnoj stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci (www.ss-iseljanec-kc.skole.hr).

Prijave na natječaj potrebno je dostaviti preporučeno poštom ili osobno (u zatvorenoj kuverti) s naznakom „ZA NATJEČAJ-STROJARSKA SKUPINA PREDMETA“, na adresu: 
Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg Sv. Florijana 14 b, 48260 Križevci.

Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.

Nepotpune prijave, prijave koje nisu vlastoručno potpisane, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na mrežnoj stranici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci u zakonskom roku (www.ss-iseljanec-kc.skole.hr).

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen 10.3.2020. godine.

RAVNATELJICA:
Gordana Juran Ratković, prof

Cjelovit tekst natječaja možete preuzeti kao dokument u pdf formatu na ovoj poveznici.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Zoran Kovač   datum: 10. 3. 2020.

Tražilica

Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Arhiva dokumenata

Zanimljivo

  

   

 

preskoči na navigaciju