preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj za radno mjesto pomoćnika u nastavi

Na temelju članka 99. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 64/20), a u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci dana 18.8.2020.. raspisuj

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos za radno mjesto:

Pomoćnik u nastavi (m/ž) – nepuno radno vrijeme od 35 sati tjedno, određeno radno vrijeme do 30.6.2021.– 2 izvršitelja


Uz prijavu treba priložiti:

-          životopis
-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi/zvanju (neovjerena preslika)
-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: prema Zakonu o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19)

Posebni uvjeti natječaja:

-          završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
-          nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 64/20).

Naziv i sjedište škole: Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg svetog Florijana 14 b, Križevci

Mjesto rada je u Križevcima.

Ugovor o radu sklopiti će se sa odabranim kandidatom s datumom početka rada: 7.9.2020. godine

Ugovor o radu sklopit će se sa odabranim kandidatom na određeno radno vrijeme do 30.6.2021. godine

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 64/20).

Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Škole.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze, odnosno svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavkom 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(„Narodne novine“ broj 121/17.)  – poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata će za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provesti razgovor (intervju).

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom na natječaju.
Nakon odabira kandidata slijedi edukacija odnosno Program uvođenja u rad (ako je izabran pomoćnik koji po prvi put ulazi u sustav).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom ili osobno (u zatvorenoj kuverti) s naznakom „ZA NATJEČAJ-POMOĆNIK U NASTAVI“, na adresu: 
Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Trg svetog Florijana 14 b, 48260 Križevci.

Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.
Nepotpune prijave, prijave koje nisu vlastoručno potpisane, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenima na natječaj.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni pojedinačno putem adrese elektroničke pošte koju navedu u kontakt podacima unutar životopisa ili prijave, najkasnije u roku 8 dana od odabira kandidata u natječajnom postupku.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen 18.8.2020. godine.

RAVNATELJICA:

Gordana Juran Ratković, prof.

Cjelovit tekst natječaja priložen je i kao dokument u pdf formatu.


Priloženi dokumenti:
Natjecaj-pomocnik_u_nastavi_18.8.2020..pdf (596.74 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Zoran Kovač   datum: 18. 8. 2020.

Tražilica

Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju